mytable

myintmyfloatnotesseton 
42 0.0000000000 hi_mom mom_ih (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
1440 0.0000000000 A note! !eton A (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 seton notes (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)
0 0.0000000000 (edit)