rta_stat

nsyserrnrtaerrnsqlerrnauthnselectnupdateninsertndelete
2 0 45 491 1566 2 0 0