rta_stat

nsyserrnrtaerrnsqlerrnauthnselectnupdateninsertndelete
2 0 35 462 1582 0 0 0