rta_stat

nsyserrnrtaerrnsqlerrnauthnselectnupdateninsertndelete
2 0 113 1065 3295 4 0 0