rta_stat

nsyserrnrtaerrnsqlerrnauthnselectnupdateninsertndelete
2 0 34 208 593 0 0 0